Informacja o polityce prywatności

CEL I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przekazane przez Państwa dane osobowe („Dane”) będą przetwarzane w następujących celach:

 

a)   świadczenie żądanej usługi (“Usługa”) na mocy umowy którą zawarliście Państwo z  OSCAR SP. Z O.O. (“Firma”);

b)   umożliwienie Firmie przeprowadzania badań poziomu zadowolenia klientów („Badania Satysfakcji Klienta”) dotyczących jakości towarów i usług oferowanych przez Firmę i umożliwiających realizację uzasadnionych interesów Firmy;

c)   po uzyskaniu wyraźnej zgody klienta - przesyłanie informacji handlowych oraz reklam produktów i usług oferowanych przez Firmę bądź prowadzenie badań rynku („Działania Marketingowe”);

d)   po uzyskaniu wyraźnej zgody klienta - analiza zachowań i nawyków klienta oraz skłonności do zakupu na potrzeby doskonalenia produktów i usług oferowanych przez Firmę, a także z myślą o spełnieniu oczekiwań klienta („Profilowanie”);

e)   po uzyskaniu wyraźnej zgody klienta - przekazywanie Danych spółkom zależnym Firmy i podmiotom z nią powiązanym (a także ich partnerom w sektorze motoryzacyjnym, finansowym, ubezpieczeniowym i telekomunikacyjnym), które będą przetwarzać Dane w celach przesyłania informacji handlowych oraz reklam swoich produktów lub usług bądź prowadzenia badań rynku („Działania Marketingowe prowadzone przez stronę trzecią”).

f)   Dane mogą być przetwarzane w formie papierowej, elektronicznej lub w sposób zautomatyzowany, między innymi za pośrednictwem tradycyjnej poczty, poczty elektronicznej bądź telefonicznie (np. poprzez automatyczne połączenia telefoniczne, wiadomości SMS, MMS), faksem bądź w inny sposób (np. strony internetowe, aplikacje mobilne).

 

KONSEKWENCJE NIEPRZEKAZANIA DANYCH

Przekazanie Danych nigdy nie jest obowiązkowe. Jednakże nieudostępnienie Danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwi Firmie świadczenie Usługi. Z kolei nieprzekazanie Danych opcjonalnych nie będzie miało wpływu na możliwość korzystania z Usługi.

 

ODBIORCY DANYCH

Dane mogą być przetwarzane przez osoby fizyczne i/lub prawne działające w imieniu Firmy (zgodnie ze szczególnymi zobowiązaniami umownymi) i mające siedzibę w państwach członkowskich UE bądź w krajach spoza UE.

Dane mogą być udostępniane stronom trzecim w celu wypełnienia obowiązków wynikających z prawa, wykonania nakazu władz publicznych lub skorzystania z przysługujących Firmie praw przed organem sądowym.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

W ramach stosunków umownych Firma może przesyłać Dane do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), a także przechowywać je w bazach danych zarządzanych przez podmioty działające w imieniu Firmy. Zarządzanie bazami danych oraz przetwarzanie Danych może służyć wyłącznie wskazanym powyżej celom przetwarzania i musi odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych.

W przypadku przesyłania Danych poza EOG Firma zastosuje wszelkie odpowiednie środki umowne w celu zagwarantowania właściwej ochrony Danych. Jednym z tego rodzaju środków jest zawieranie umów zawierających standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską na potrzeby przekazywania danych osobowych poza EOG.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest OSCAR SP. Z O.O. z siedzibą w TRAUGUTTA 59, OSTROŁĘKA, MAZ 07-400.

 

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Dane przetwarzane na potrzeby świadczenia Usługi oraz przeprowadzania Badań Satysfakcji Klienta będą przechowywane przez Firmę przez okres uznany za ściśle niezbędny do realizacji takich celów. W przypadku Danych przetwarzanych na potrzeby realizacji Usługi Firma może przechowywać Dane przez dłuższy okres, który zostanie uznany za konieczny dla ochrony interesów Firmy w związku z ewentualną odpowiedzialnością związaną ze świadczeniem Usługi.

Dane przetwarzane w celu prowadzenia Działań Marketingowych oraz Profilowania będą przechowywane przez Firmę od chwili wyrażenia zgody przez klienta do momentu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody Dane nie będą już wykorzystywane do tych celów, choć mogą być wciąż przechowywane przez Firmę, w szczególności na potrzeby ochrony interesów Firmy w związku z ewentualną odpowiedzialnością za przetwarzanie, chyba że właściwy organ nadzoru udzieli dodatkowych wyjaśnień dotyczących tej kwestii.

 

PRAWA KLIENTA

Klientowi przysługują następujące prawa:

1.    prawo dostępu oznacza przysługujące klientowi prawo do uzyskania od Firmy informacji, czy jego Dane są przetwarzane, a także - w odpowiednich przypadkach - prawo uzyskania dostępu do tych Danych; 

2.    prawo do sprostowania i prawo do usunięcia danych oznacza prawo do poprawienia nieprawidłowych i/lub niekompletnych Danych, a także usunięcia Danych, gdy takie żądanie jest uzasadnione;

3.    prawo do ograniczenia przetwarzania oznacza prawo do złożenia wniosku o wstrzymanie przetwarzania (w uzasadnionych przypadkach);

4.    prawo do przenoszenia danych oznacza prawo do uzyskania Danych w zorganizowanym, powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt, a także prawo do przenoszenia Danych do innych administratorów;

5.    prawo do sprzeciwu oznacza prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Danych z uzasadnionych powodów; dotyczy to również przetwarzania Danych w celu prowadzenia Działań Marketingowych lub Profilowania (w odpowiednich przypadkach);

6.    prawo do złożenia skargi organowi nadzorczemu w przypadku przetwarzania Danych w sposób niezgodny z prawem.

 

Klienci mogą skorzystać z powyższych praw, pisząc na adres OSCAR SP. Z O.O., TRAUGUTTA 59, OSTROŁĘKA, MAZ 07-400.